Det utopiska samhället

Det utopiska samhället för de tre våldsbejakande miljöerna
Det “utopiska samhället” är hur idealsamhället ser ut. Det skiljer sig mellan personer och grupper utifrån ideologi, samhällsmål eller övertygelse.  

Ingen av de våldsbejakande grupperna skriver under på den liberala demokratin som vi lever i idag. Att uppnå de våldsbejakande gruppernas olika idealsamhällen går inte att göra utan att vi inskränker demokratin och allt vad den står för. Det är viktigt att ha med sig vilken ideologi och människosyn som ligger bakom det som extremistgrupperna vill se i sina versioner av det utopiska samhället. Vid första anblick finns det ofta delar av utopierna som flera i det omgivande samhället kan ställa sig bakom och tycka låter bra och rimligt, men det kommer till ett väldigt högt pris för demokratin och allas lika värde.

Här nedan går vi in på vad det utopiska samhället innebär för de olika våldsbejakande miljöerna: 

För Nationalsocialistiska grupper (vit-makt rörelsen) innebär det utopiska samhället: 

 • En “renrasig” värld som styrs av vita, alternativt olika regioner för personer med olika etniciteter eller utseenden men alltid med vita i topp. 
 • En stark stat där det egna folket kommer i första hand, alla beslut som fattas ska fattas i syfte att gynna det egna folket och det genetiska arvet. Detta inkluderar att göra sig av med individer som ses som de “smutsar ner rasen”. Till exempel HBTQI-personer eller personer med funktionsvariation.
 • Ett samhälle som har tydliga könsnormer där män och kvinnor anses ha helt olika uppgifter i samhället. Olikheter mellan dessa två kön ska bevaras.
 • Att media ska inskränkas så att den endast styrs av och gynnar den nazistiska staten eller dess medlemmar. 
 • Delar av vit-makt rörelsen vill också se ett samhälle med strikta djurskyddslagar och minskad globalisering, alltså mindre påverkan mellan länder, världsdelar och kulturer. 

Det utopiska samhället för nationalistiska grupper är alltså ett samhälle som tydligt skiljer på människors värde. I det utopiska samhället för nationalsocialistiska grupper accepteras uttryck som rasism och sexism, och rättigheter som rätten till att fritt sprida och ta till sig information, älska vem man vill (oavsett kön eller “ras”), rättigheter för kvinnor, personer med funktionsvariation eller HBTQI personer bortses ifrån. Sammanfattningsvis innebär det utopiska samhället för nationalsocialtiskiska grupper att olikheter ska motverkas (utom de mellan könen) genom att på olika sätt förbjuda eller göra sig av med åsikter och personer som inte passar idealet, samt att normer om hur människor ska vara styr samhället. 

För grupper inom Religiöst - profilerad extremism innebär det utopiska samhället: 

 • Ett samhälle med en stat styrd med grund från tolkningar av religiösa skrifter. Till exempel att samhället styrs av Sharialagar (islamistisk extremism) eller bibeln (kristen extremism). 
 • Ett samhälle med en enda religion som alla ska tro på och leva efter, exempelvis islam, kristendom eller buddhism, och religiösa ledare som styr landet utifrån guds ord (i de fallen religionen hyllar en enskild gud).
 • Ett samhälle där individer skyddas mot det “västerländska levnadssättet”, alltså liberalism och modernism, som ses som ett hot. Detta eftersträvar exempelvis buddhistiska extremister i Sri Lanka, samt grupper inom islamistisk extremism. 
 • Inom islamistisk extremism vill man ha ett samhälle med ett enat sunnitiskt kalifat (en islamisk stat) med auktoritet över samhället och individer och som leds av dem som man anser är “rätt” sorts troende. Sunni är en av islams två huvudinriktningar, den andra är Shia.
 • Ett samhälle där fienden elimineras eller hålls i en lägre samhällsställning, exempelvis muslimer för buddhistiska extremister i Sri Lanka, svarta personer för kristna extremister inom Ku Klux Klan i USA, eller icke-muslimer för islamistiska grupper som IS (Islamiska staten). 

Det utopiska samhället för religiöst- profilerade grupper har i likhet med nationalsocialistiska grupper en idealbild av samhället som innebär att olikheter bland människor ska förhindras, och starka normer om “rätt” sätt att leva och vara. Detta resulterar i att vi inte själva kan bestämma vilken tro vi ska ha, eller om vi ens vill leva efter en tro, och att religionen styr över det flesta delarna i samhället. I Sverige är kyrkan och staten separerade, just för att vi ska kunna välja saker som har med religion och tro att göra själva. Att religiösa institutioner som kyrkan inte har inflytande över beslutsfattandet eller rättsprocessen ger oss också möjlighet till demokratiskt inflytande där befolkningen gemensamt kan påverka vilka beslut som fattas av folkvalda representanter och vilka värderingar vårt samhälle grundas på, istället för att staten grundas i och styrs av en specifik religion. Det är en mänsklig rättighet att fritt få tro på och utöva vilken religion eller annan tro som vi vill, eller välja att inte tro på något alls. 

För grupper inom Autonoma (Vänsterextrema) miljön innebär det utopiska samhället: 

 • Ett samhälle fritt från alla former av rasism, sexism och ojämlikhet. Med ojämlikhet menar man även ojämlikhet som baseras på klass, ekonomisk och social bakgrund, vilket ses som något som inte borde finnas.
 • Att fascism och andra icke-önskvärda politiska åsikter inte existerar, alternativt är förbjudna om de inte försvinner. 
 • Minskad globalisering, alltså mindre påverkan mellan länder, världsdelar och kulturer.
 • Att samhället inte styrs av kapitalism, alltså kapital, arbete, privat ägande, pengar och marknadskrafter. 
 • Ett samhälle med direktstyre från folket, alltså utan en stat där beslutsfattandet enbart ligger på några individer, och man vill ha en stat utan politiska partier. Det innebär att de vill att mänskligheten ska frigöras från totalitära regimer (som utövar fullständig makt över invånarna) men även i vissa fall från andra typer av regimer och organ som beslutar utöver folket.
 • Ett samhälle där djurrätt och klimatfrågan är prioriterad.

Vid en första anblick skulle kanske flera av oss tycka att det utopiska samhället för autonoma vänsterextrema miljön verkar ganska bra och likt det många politiker strävar efter idag. I likhet med de andra grupperna skulle det dock innebära att vissa åsikter inte skulle få finnas, kanske även förbjudas och att människor som inte tycker samma sak inte ges samma rättigheter vilket inte är förenligt med demokratin och våra grundlagar. Inte minst, ser den autonoma miljön det som berättigat att skapa deras utopiska samhälle genom våld och tvång, istället för att använda sig av demokratiska verktyg. 

Det utopiska samhället som autonoma grupper strävar efter innehåller tydliga idéer kring vilket samhälle man vill ha, men är mindre tydlig med hur det ska ske och upprätthållas. I en sådan utopi har människor lika förutsättningar och samma rätt att göra vad de vill utan inskränkningar, så länge det de vill inte leder till att skapa skillnader mellan människor eller går emot utopin på något annat sätt. Det blir något motsägelsefullt eftersom en utopi där folk ska agera utifrån ett ideal frivilligt förutsätter att alla är överens om hur idealet ser ut, vilket inte stämmer idag. Vissa vänsterextrema rörelser vill istället se en stark stat som ska genomdriva kraven på jämlikhet genom att ta bort sådant som leder till ojämlikhet, exempelvis privat egendom. I de fallen liknar utopin faktiskt mer vit-makt-rörelsens utopi där avvikande åsikter, och personer, motverkas genom tvångsåtgärder.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml