Förklara demokrati

Demokrati är det sätt som vi styr Sverige och många andra länder på. Du har säkert lärt dig i skolan om demokratins uppkomst i antikens Grekland, och har koll på att ordet betyder “folkstyre”. Men vad innebär det egentligen? Här tänkte vi förklara demokrati lite djupare!

Makten att bestämma

Demokrati brukar förklaras i motsats till diktatur. I diktaturer bestämmer en eller några personer över landet och de som bor där, och de är inte valda av folket. I demokratiska samhällen så väljer befolkningen vem som ska leda och styra landet, genom allmänna och fria val. En förklaring av demokrati är alltså att makten i samhället utgår från folket, genom rösträtten och rätten att ställa upp för att själv bli vald.

När man pratar om demokrati menar man egentligen indirekt demokrati som innebär att vi röstar på personer som har liknande åsikter som oss, som får vara våra företrädare i riksdagen. Om vi istället hade haft en direkt demokrati, hade hela befolkningen röstat om exakt varje fråga, vilket ju hade blivit väldigt krångligt att genomföra, då riksdagen tar hundratals beslut varje år. 

Förklara demokrati: bild av valurna

Rösträtt

När du fyller 18 år har du rätt att vara med och påverka genom att rösta i valen, men finns det några fler sätt att förklara demokrati? Spelar den bara roll var fjärde eller femte år när det är riksdagsval eller val till Europaparlamentet? Rösträtten är en jätteviktig del av demokratin, men för att förklara demokrati så behöver vi förstå synsättet som demokratiska samhällen bygger på!

Lika mycket värd

I en demokrati så har vi några demokratiska värden. Det kan skilja sig lite från land till land, men i stora drag innebär det att alla har samma rättigheter och ska behandlas lika inför lagen. Alltså, varje person är lika mycket värd och ska behandlas på likvärdigt sätt.

Rättigheter och friheter

Grundläggande i förklaringen av demokratier är att du har rätt att uttrycka dina tankar och åsikter fritt. Det samma gäller rätten att ge ut en tidning utan att det granskas och godkänns av staten innan. Ett sätt att förklara demokrati som styrelsesätt är att den skyddar individens friheter och mänskliga rättigheter, och är baserat på att alla ska få vara med och bestämma och uttrycka sina åsikter. Detta skyddar till exempel rätten att älska vem du vill, rätten att kritisera makthavare, och rätten att vara med i föreningar.

Förklara demokrati: bild av folksamling med press och kameror

Att få granska makten

Vad mer är viktiga delar för att förklara demokrati? En viktig aspekt är fri och oberoende press och media. I en demokrati ger vi vårt förtroende till vissa människor när vi röstar fram dem för att arbeta med att fatta beslut som berör alla. Fria medier och journalister har en betydelsefull roll i att granska makten, och se till att politiker och andra folkvalda makthavare inte missbrukar sin position. Om de inte agerar som de lovat så ska journalisterna (och alla vi andra!) vara fria att ifrågasätta dem.

Det finns också lagkrav på att myndigheter ska arbeta effektivt och ta objektiva samt rättssäkra beslut. Detta granskas även av bland annat justitieombudsmannen.

Insyn

En annan viktig aspekt i demokratin är transparens och insyn. Det betyder att en har rätt att få insikt i exempelvis myndigheters riktlinjer som de jobbar utefter, eller att det ska vara enkelt att granska och ta del av beslutsvägar som de folkvalda har tagit. 

Förklara demokrati: flera hängande klockor

Tidskrävande

Typiskt för att förklara demokrati är också att det ofta är rätt så långsamma processer. Det är en inbyggd del i att skydda demokratin. Till exempel ska det inte ska gå att ändra lagar, särskilt våra grundlagar, för fort. Det finns också massor av regler för hur en kommun får spendera våra skattepengar och hur de måste rapportera och dokumentera användandet. Det tar tid och resurser att organisera val, besluta lagar demokratiskt och skapa transparens genom att dokumentera det som görs, men det är en del av att skydda demokratin och skapa delaktighet.

Är demokrati som styrelsesätt perfekt? Inte alltid. Winston Churchill som var premiärminister (motsvarande statsminister) i England ska ha sagt:

“It has been said that democracy is the worst form of Government, except for all those other forms that have been tried from time to time”.

Det blir på svenska: "Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen, bortsett från alla andra former som har prövats genom tiderna." 

Förklara demokrati

Sammanfattningsvis kan vi förklara demokrati genom flera viktiga bitar:

  • Makt som utgår från folket, genom allmän rösträtt
  • Allas lika värde
  • Individer har vissa rättigheter och friheter 
  • Att få insyn, kunna granska och kritisera

Detta är beståndsdelar som kan förklara demokrati. Demokratier är kanske inte perfekta, och det kan vara bra att veta att alla stater befinner sig på en skala mellan demokrati och diktatur, och det är få stater som är perfekta demokratier på alla sätt. Men demokrati är det mest fungerande och rättvisa styrelsesättet som vi känner till.

Det demokratiska synsättet påverkar inte bara hur ett land styrs, utan hur vi ser på varandra och oss själva, och andra instanser i samhället.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml