Orsaker till krig

Vad finns det för orsaker till krig? Och varför väljer människor att gå med i grupper som förespråkar våld? Som med många frågor i samhället finns det inte ett kortfattat eller heltäckande svar eftersom det finns många orsaker till krig. Det finns dock vissa förklaringar till varför människor kan känna att de tjänar på att göra motstånd mot de styre eller samhället som de lever i. Här går vi igenom några gemensamma nämnare för orsaker till krig och konflikter. 

Orsaker till krig - Känslan att vara missgynnad 

När vi tittar på olika orsaker till krig är en av de bakomliggande anledningarna känslan att vara förtryckt eller inte ha det man har rätt till. Denna förklaring till varför personer väljer att starta krig mot sitt eget land eller gå med i extremistgrupper utgår från känslan av att var missgynnad. Den känslan kommer ofta i jämförelsen med andra, och är något som kan leda till sociala rörelser som på olika sätt innebär att vi kräver förändring i samhället. 

Bilden visar flera maskerade personer på en gatan där något typ av upplopp sker

Vi känner oss ofta missgynnade om vi upplever att vi inte har tillgång till samma möjligheter eller rättigheter som andra personer vi jämför oss med i vår närhet eller i övriga samhället. Det kan vara ekonomiska, sociala eller politiska resurser och möjligheter, eller grundläggande saker vi människor behöver för att överleva så som pengar till mat, tillgång till vatten eller att få sjukvård när vi är sjuka. Det kan också grunda sig i känslor av ojämlikhet och utanförskap. Exempel på detta är att inte uppleva sig kunna påverka sin livssituation, inte vara så framgångsrik som man “borde” vara, känna sig förtryckt eller diskriminerad på grund av den man är, eller inte känna gemenskap eller tillhörighet med andra. Ett sätt att hantera sådana känslor kan bli att använda extrema och odemokratiska metoder för att försöka förbättra sina villkor. Om det finns många som delar liknande upplevelser utan att det rättas till kan känslan att vara missgynnad vara en av olika orsaker till krig

Orsaker till krig - Lite politisk makt

Något som gör att vi kan känna oss missgynnade och som på så sätt kan vara en annan av de orsaker till krig vi kan se är när vi upplever oss ha lite politisk makt. Med politisk makt menas att ha möjlighet att påverka politiska beslut, speciellt beslut som påverkar vår egen framtid. Ett sätt att påverka är genom att ha rösträtt och rösta i val, men en viktig del i politisk makt är också att känna  delaktighet i politiken. Detta kan vara att man är med i en förening, ett parti, eller ett fackförbund, om vi har den möjligheten eller intresset. En annan del av politisk makt är att ha tillgång till rätt och korrekt information för att kunna ta genomtänkta beslut och förstå hur olika beslut påverkar oss, vilket är en viktig del för att demokratin ska fungera. Upplevelsen av att ha lite politisk makt kan komma från känslan att det politiska systemet inte gynnar oss, eller att makthavare inte bryr sig om ens situation och behov. Lite politisk makt kan alltså vara en av de bakomliggande orsaker till krig som finns, då det kan bidra till att människor samlas kring tron på att våld är det enda eller bästa sättet de kan påverka samhället och sin situation på. 

Varför är det viktigt att känna till orsaker till krig?

Nu har vi gått igenom några orsaker till krig. Att agera när vi som medborgare upplever att våra rättigheter inte blir tillgodosedda är inte något dåligt i sig. Det är tvärtom vår mänskliga rättighet att organisera oss och delta i fredliga demonstrationer för att få politiker eller andra makthavare att lyssna på de frågor vi tycker är viktiga. Många bra saker har kommit utav det, ett exempel är rösträtt för kvinnor. Hur vi hanterar känslan av att vara missgynnad och viljan att göra något åt det är dock viktigt. Liknande känslor som får vissa att stå upp mot förtryck och driva igenom samhällsreformer på demokratiska sätt, kan leda till att andra använder hot eller våld mot politiker, går med i grupper för att starta inbördeskrig, eller går med i en våldsbejakande extremistgrupp - och kan alltså vara en av flera bakomliggande orsaker till krig och våldsanvändning. När vi vet bättre vilka orsaker till krig och konflikter som finns, kan vi också bli bättre på att förhindra våld i samhället.

bilden visar två flickor som målar orden Please no more war- love med röd grafitti på en vägg

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml